14පාඩම – ප්‍රතිශත

හරය 100 වන භාගයක් ප්‍රතිශතයක් ලේස හදුන්වයි. මෙම පාඩම කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ.

13පාඩම – විජිය භාග

හරයේ හෝ ලවයේ විජිය පදයක් හෝ විජිය ප්‍රකාශයක් අඩංගු භාග විජිය භාග වේ.