09 පාඩම – ප්‍රතිශත

හරය 100 වන භාගයක් ප්‍රතිශතයක් ලේස හදුන්වයි.මෙම පාඩම කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ.