12 – සමිකණ

නොදන්නා පද හේවත් විජිය පද සහිත සමාන ලකුණ ඇති ගැටලු සමිකරණ ලේස හදුන්වයි