සඳුද උදේ 9.00

admin · October 26, 2020

දිනපතා මෙම වේලාවට පෙර මෙතැනට පැමිණ සිට, ඔන්ලයින් පන්තියට සහභාගී වන්න.

11 වසර සඳුද උදේ 9.00 Recurring

May 8, 2021 at 4:04 am (Mumbai, Kolkata, New Delhi)
11 වසර සඳුද උදේ 9.00
Date and Time
May 8, 2021 at 4:04 am (Mumbai, Kolkata, New Delhi)
Occurrences
Meeting ID
88016523782
Duration
Meeting Passcode
········· 8qePNQ
Video
Host On
Participant Off
Meeting Options
Enable join before host
Mute participants upon entry
Enable waiting room
Only authenticated users can join
Record the meeting automatically in the cloud

About Instructor

admin

6 Courses

+99 enrolled
Open Registration

Course Includes

  • 1 Lesson

පාඨමාලා හැදෑරීම සදහා ඔබ වෙබ් අඩවිය තුළ ලියාපදිංචි වී සිටිය යුතු ය. ඔබ දැනටමත් ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්, Sign In වී පාඩම් ඉගෙනීම ආරම්භ කරන්න. නැතහොත් Sign Up (ලියාදිංචි) වන්න.