සඳුද දවල් 02.00

admin · October 26, 2020

6 වසර සඳුද දවල් 02.00 Recurring

May 17, 2021 at 9:14 pm (Mumbai, Kolkata, New Delhi)
6 වසර සඳුද දවල් 02.00
Date and Time
May 17, 2021 at 9:14 pm (Mumbai, Kolkata, New Delhi)
Occurrences
Meeting ID
86458912011
Duration
Meeting Passcode
········· 7pCn50
Video
Host On
Participant Off
Meeting Options
Enable join before host
Mute participants upon entry
Enable waiting room
Only authenticated users can join
Record the meeting automatically in the cloud

About Instructor

admin

6 Courses

+98 enrolled
Open Registration

Course Includes

  • 1 Lesson

පාඨමාලා හැදෑරීම සදහා ඔබ වෙබ් අඩවිය තුළ ලියාපදිංචි වී සිටිය යුතු ය. ඔබ දැනටමත් ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්, Sign In වී පාඩම් ඉගෙනීම ආරම්භ කරන්න. නැතහොත් Sign Up (ලියාදිංචි) වන්න.