09 පාඩම – ප්‍රතිශත

හරය 100 වන භාගයක් ප්‍රතිශතයක් ලේස හදුන්වයි.
මෙම පාඩම කොටස් තුනකින් සමන්විත වේ.

Course Content

Expand All
+17 enrolled
Open Registration

Course Includes

  • 4 Lessons
  • 10 Topics
  • 3 Quizzes

පාඨමාලා හැදෑරීම සදහා ඔබ වෙබ් අඩවිය තුළ ලියාපදිංචි වී සිටිය යුතු ය. ඔබ දැනටමත් ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්, Sign In වී පාඩම් ඉගෙනීම ආරම්භ කරන්න. නැතහොත් Sign Up (ලියාදිංචි) වන්න.