Lesson 4 of 6
In Progress

කොටස් විකිණිම හා ප්‍රාග්ධන ලාභ/අලාභ ගනනය කිරිම.

$ කොටස් ගත් මිලට වඩා වැඩි මිලකට විකිණිමෙන් ප්‍රාග්ධන ලාභයක් සිදුවෙ.
$ කොටස් ගත් මිලට වඩා අඩු මිලකට විකිණිමෙන් ප්‍රාග්ධන අලාභයක් සිදුවෙ.