මුදල් තැන්පතුවක් සදහා හෝ ණය මුදලක් සදහා ලැබෙන අමතර ගෙවිම පොලිය නම් වේ.

සුලු පොලිය යනු ;- සැම මසකටම හෝ සවරකටම ලැබෙන පොලි මුදල එකම අගයක් නම් එවැනි පොලි ගනනය කිරිමක් සුලු පොලිය වේ.

විඩියෝව නැරබිමෙන් පසුව ඔබට පාඩම නොතේරේනම් කරුණාකර නැවත නැවත විඩියොව බලන්න. එවිටද නොතේරේනම්. 0716062404 වට්සැප් මගින් තිලකරත්න සර් අමතන්න. thanks..

ඔබ වීඩියෝව නරඹා අවසාන නම්, ඊළග කොටස වෙත යාමට Mark Complete බට්න් එක Press කරන්න.